• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par video lekcijas

[certificate_course]

noskatīšanos Latvijas Arhitektu savienības attālinātās tālākizglītības vietnē PKPP.LV [course_completion_date]

Piešķirti 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

Video lekcijas garums: 90 minūtes.

ĪSS VIDEO LEKCIJAS APRAKSTS: Normatīvais regulējums par nosacījumiem, kas jāievēro būvprojektu izstrādē; Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (TP, LP, DP) noteiktā atļautā izmantošana, apbūves parametri, aizsargjoslas – (informācija no TAPIS publiskās daļas Ģeoportāls); Nosacījumi, aprobežojumi un apgrūtinājumi: a) prasības par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību; b) aprobežojumi aizsargjoslās; c) dabas aizsardzības prasības.
Prasības ko nosaka MK nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citi Latvijas būvnormatīvi, kā arī nosacījumi, kas izriet no Civillikuma (skata, gaismas un citi servitūti).
Administratīvais process iestādē, lēmumu apstrīdēšana un uzziņas tiesiskā daba

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting