• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 90 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Normatīvais regulējums par nosacījumiem, kas jāievēro būvprojektu izstrādē; Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (TP, LP, DP) noteiktā atļautā izmantošana, apbūves parametri, aizsargjoslas – (informācija no TAPIS publiskās daļas Ģeoportāls); Nosacījumi, aprobežojumi un apgrūtinājumi: a) prasības par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību; b) aprobežojumi aizsargjoslās; c) dabas aizsardzības prasības.
Prasības ko nosaka MK nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citi Latvijas būvnormatīvi, kā arī nosacījumi, kas izriet no Civillikuma (skata, gaismas un citi servitūti).
Administratīvais process iestādē, lēmumu apstrīdēšana un uzziņas tiesiskā daba

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting