• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirts 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 210 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Būvprojekta vadība, tā vadītāja statuss ar to saistītais tiesiskais regulējums, tiesības un pienākumi, kompetences robežas, būvprojekta vadītāja un būvprojekta daļas/sadaļas vadītāja atbildības nodalīšana, darbu dokumentēšana, tās veidi un riski, iespējamās strīdus situācijas ar citiem būvniecības procesa dalībniekiem, rīcības modeļi; būvprojekta daļu/sadaļu izstrādes kontrole/pārbaude/uzraudzība; atbildība par “būvprojektu kopumā”; un citi aktuālie būvprojekta vadītāja atbildības jautājumi.
Otrā daļa veltīta autoruzraudzībai, autoruzrauga statuss un ar to saistītais tiesiskais regulējums, autoruzrauga tiesības un pienākumi, kompetences robežas un atbildības nodalīšana, autoruzraudzības žurnāls, segto darbu akti un būvdarbu žurnāls, kā dokumentējamas izmaiņas būvprojektā, iespējamās strīdus situācijas ar citiem būvniecības procesa dalībniekiem, rīcības modeļi un citi prakses piemēri.
Nobeigumā apskatītas autortiesību aktualitātes, tostarp to tiesiskais regulējums, projekts, tā daļas/sadaļas un konkrēti risinājumi kā autortiesību objekts, arhitekta-autora pienākumi, autortiesību problemātika saistībā ar dalību metu konkursos, kādus jautājumus paredzēt līgumā ar pasūtītāju, kā arī aktuālie problēmjautājumi, strīdu situācijas un prakses piemēri.

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting