• IENĀKT
  • Grozā nav neviena produkta.

certificate

APLIECINĀJUMS

Nr. [certificate_code]

[certificate_student_name] ([certificate_student_field])

Apliecinājums piešķirts par semināra

[certificate_course]

noklausīšanos Latvijas Arhitektu savienības semināru e-sistēmā
[course_completion_date],
un par to piešķirti 0,7 kompetences paaugstināšanas kredītpunkti formālās obligātās kompetences paaugstināšanas pasākuma sadaļas tēmā “Normatīvie akti”.

 

Seminārs apgūts Profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu vietnē PKPP.LV noskatoties video semināru 90 minūšu garumā.

ĪSS SEMINĀRA APRAKSTS: Normatīvais regulējums par nosacījumiem, kas jāievēro būvprojektu izstrādē; Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (TP, LP, DP) noteiktā atļautā izmantošana, apbūves parametri, aizsargjoslas – (informācija no TAPIS publiskās daļas Ģeoportāls); Nosacījumi, aprobežojumi un apgrūtinājumi: a) prasības par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību; b) aprobežojumi aizsargjoslās; c) dabas aizsardzības prasības.
Prasības ko nosaka MK nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citi Latvijas būvnormatīvi, kā arī nosacījumi, kas izriet no Civillikuma (skata, gaismas un citi servitūti).
Administratīvais process iestādē, lēmumu apstrīdēšana un uzziņas tiesiskā daba

© 2019 Latvijas Arhitektu savienība & Urban Institute Consulting